Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB
Twitter

Aktualności

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NADAL FUNKCJONUJE PLATFORMA SZKOLENIOWA IHiT

https://krwiolecznictwo-szkolenia.edu.pl

 

 

Szkolenie z IHIT- nie uprawnia do przetaczania, czyli nie jest szkoleniem dla pielęgniarek celem uzyskania uprawnień do przetaczania (takie szkolenia realizowane w RCKiK we Wrocławiu). Ale jest ten projekt szkoleniem doskonalącym, warto, żeby jak największa grupa lekarzy, pielęgniarek, diagnostów przeszkoliła się.

Instytut Hematologii i Transfuzjologii informuje, że w ramach kontynuacji działań mających na celu realizację szkoleń doskonalących będzie utrzymywał platform e-learningową w 2021 roku, Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody, jednakże nie dłużej niż przez czas realizacji zdalnych szkoleń na platformie e-learningowej.

Ścieżka szkoleniowa przeznaczona dla lekarzy jest równoznaczna z programem obowiązkowych szkoleń dla lekarzy odpowiedzialnych za gospodarkę krwią. W związku z tym IHIT uprzejmie informuje, że istnieje możliwość uzyskania zaświadczenia o odbyciu szkolenia zgodnie z zgodnie z §5 ust. 3 pkt 1 Rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 16 października 2017r. w sprawie leczenia krwią i jej składnikami w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne dla lekarzy odpowiedzialnych za gospodarkę krwią.

Warunkiem jest uzyskanie certyfikatu potwierdzającego odbycie szkolenia (data uzyskania certyfikatu będzie wpisana w treści zaświadczenia). Osoby zainteresowane uzyskaniem takiego zaświadczenia proszone są o wypełnienie formularza znajdującego się pod adresem https://forms.gle/grtgLAdWgpaypt1T7

Skan zaświadczenia zostanie przesłany na adres e-mail wskazany w formularzu, po zweryfikowaniu zgodności danych i potwierdzeniu spełnienia warunków.

Takie zaświadczenie szczególnie dla tych osób, które już powyżej 4 lat miały szkolenie podstawowe lub nie mają szkolenia podstawowego.

Serdecznie zapraszamy!!!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2021-2026" finansowany przez Ministra Zdrowia.