Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB
Twitter

E-KREW

 

 
Projekt e-Krew – Informatyzacja Publicznej Służby Krwi oraz Rozwój Nadzoru nad Krwiolecznictwem
 
System e-Krew to realizowany przez Centrum e-Zdrowia, projekt budowy rozwiązania informatycznego, odpowiadający na potrzeby:
 • dawców i kandydatów na dawców krwi,
 • podmiotów wykonujących działalność leczniczą, które wykorzystują krew i jej składnik w celach leczniczych,
 • Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, które bezpośrednio realizują działania związane z publiczną służbą krwi – pobranie, badanie, preparatyka oraz dystrybucja krwi i jej składników,
 • instytucji nadzorujących system publicznej służby krwi: Ministerstwo Zdrowia, Narodowe Centrum Krwi, Instytut Hematologii i Transfuzjologii.

Cel realizacji projektu
 
Bezpośrednim celem projektu jest wsparcie publicznej służby krwi oraz nadzór nad krwiolecznictwem, w optymalnym wykorzystaniu zasobów krwi i jej składników, w tym:
 • ograniczenie uciążliwości czynności administracyjnych związanych z oddawaniem krwi,
 • dostosowanie liczby i rodzajów donacji do prognozowanego zapotrzebowania na krew i jej składniki,
 • optymalizacja gospodarowaniem zapasami krwi, dzięki ujednoliceniu systemu zamawiania i wydawania krwi oraz informowania o niepożądanych zdarzeniach i reakcjach,
 • podejmowanie decyzji opartych o rzetelne, dokładne i aktualne dane.
Nowe rozwiązanie informatyczne wpłynie na poprawę jakości usług medycznych świadczonych dla społeczeństwa. Nastąpi to dzięki:
 • usprawnieniu wymiany danych pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w procesie pobierania krwi i stosowania jej w lecznictwie,
 • skutecznemu zarządzaniu danymi. 

Nowe usługi e-zdrowia
 
W ramach projektu powstają następujące e-usługi:
 • dla dawców i kandydatów na dawców krwi:
  • umówienie wizyty w punkcie pobierania krwi,
  • profilowana informacja, czyli dostęp do wybranych informacji takich jak:
   • wyniki bezpłatnych badań,
   • zapotrzebowanie na określoną grupę krwi,
  • kalkulator donacji (ile donacji wykonano i ile brakuje do złożenia wniosku o przyznanie odznaki Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi), w tym przeliczanie donacji składników krwi na krew pełną,
  • czas do kolejnej możliwej donacji lub do upływu okresu dyskwalifikacji,
  • uzyskanie zaświadczenia:
   • dla urzędu skarbowego w celu odliczenia darowizny,
   • dla pracodawcy w celu potwierdzenia uprawnienia do dnia wolnego od pracy i/lub zwolnienia na czas badań lekarskich,
   • dla PCK w celu wystąpienia o odznakę Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi,
  • złożenie deklaracji o wycofaniu donacji po oddaniu krwi lub jej składników,
 • dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą:
  • zamówienie krwi i jej składników,
  • informowanie o niepożądanych zdarzeniach i reakcjach poprzetoczeniowych,
  • uzyskanie informacji w ramach procedury „look back”,
  • zlecenie wykonania badań immunohematologicznych oraz uzyskanie dostępu do ich wyników.

Korzyści związane z e-Krew
 
W wymiarze społecznym wdrożenie systemu e-Krew zapewni bieżące zaopatrzenie podmiotów leczniczych w krew i jej składniki, niezbędne do ratowania ludzkiego zdrowia i życia, poprzez możliwość:
 • stałego, 24/7 monitorowania i analizowania zużycia krwi i jej składników oraz bieżących potrzeb podmiotów leczniczych w tym zakresie,
 • dotarcia do dawców o określonych grupach krwi.
Oprócz korzyści społeczno-gospodarczych, dzięki realizacji projektu:
 • dawcy krwi:
  • zaoszczędzą czas,
  • lepiej zaplanują miejsca i czas kolejnych donacji (informacje o akcjach, wyjazdach ekip, zapotrzebowaniu na krew określonej grupy, upływie czasu od ostatniej donacji lub czasu dyskwalifikacji),
 • podmioty lecznicze:
  • zminimalizują czas oczekiwania na krew, szczególnie jeśli obsługujące Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa nie jest w stanie zaspokoić bieżących potrzeb,
  • Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa:
  • zminimalizują czas realizacji czynności związanych z pozyskiwaniem krwi z innych centrów, jeżeli własne zapasy nie pozwalają zaspokoić bieżących potrzeb,
  • skuteczniej zaplanują działania związane z zachęcaniem do oddania krwi (np. SMS z zaproszeniem),
  • zoptymalizują czas obsługi dawców i kandydatów na dawców krwi,
 • instytucje nadzorujące (Ministerstwo Zdrowia, Narodowe Centrum Krwi, Instytut Hematologii i Transfuzjologii):
  • zoptymalizują czas poświęcany na analizę danych przekazywanych przez CKiK,
  • będą podejmować decyzje dotyczące publicznej służby krwi w oparciu o aktualne, kompletne i rzetelne dane.

Informacje dodatkowe
 
Nazwa projektu: Projekt e-Krew - Informatyzacja Publicznej Służby Krwi oraz Rozwój Nadzoru nad Krwiolecznictwem.
Beneficjent: Centrum e-Zdrowia (CeZ).
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu nr II „E-administracja i otwarty rząd” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata
2014-2020 i wpisuje się w działanie 2.1, uwzględniające wprowadzenie usług elektronicznych zwiększających dostępność świadczeń dla obywateli.
 
Wniosek o dofinansowanie został złożony w trybie pozakonkursowym, a całkowita wartość projektu wynosi 92 796 914,64 zł. Całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu wynoszą: 78 534 028,86 zł.
Na realizację Projektu przyznano dofinansowanie w łącznej kwocie: 78 534 028,86 zł, w tym:
 1. z budżetu środków europejskich w kwocie nieprzekraczającej: 78 534 028,86 zł, stanowiące nie więcej niż 84,63% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu,
 2. z budżetu państwa w kwocie nieprzekraczającej: 14 262 885,78 zł, stanowiące nie więcej niż 15,37% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu.
CeZ odpowiada za realizację projektu, w tym jego zarządzanie i merytorykę. W realizacji zadań CeZ wspierają takie podmioty jak: Narodowe Centrum Krwi, Instytut Hematologii i Transfuzjologii oraz Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Projekt jest nadzorowany przez Ministerstwo Zdrowia.
 
Partnerami projektu są:
 
 1. Narodowe Centrum Krwi
 2. Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie
 3. Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ
 4. Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
 5. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu
 6. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie
 7. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku
 8. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie
 9. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi
 10. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu
 11. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
 12. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze
 13. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie
 14. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr Konrada Vietha w Radomiu
 15. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie
 16. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu
 17. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku
 18. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie
 19. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy
 20. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. Jana Pawła II w Słupsku
 21. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie
 22. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach
 23. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach
 24. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu
 25. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu
Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2021-2026" finansowany przez Ministra Zdrowia.